Privacy Statement

Privacy Statement Centrum voor Seksualiteit
Versie: 20181101

Dit Privacy Statement kan door het Centrum voor Seksualiteit worden gewijzigd telkens wanneer wetgeving en/of omstandigheden daar om vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

Van wie hebben we persoonsgegevens?
Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt bent bij het Centrum voor Seksualiteit of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Ook als je een contactformulier invult op de website, of een inschrijvingsformulier deel je persoonsgegevens met ons, en op facturen staan naam en adresgegevens, en incidenteel wanneer een vergoedende verzekering dat vereist -op je persoonlijke verzoek- je geboortedatum en plaats.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens? Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens en welke gegevens bewaren we?

Deze vragen worden hieronder beantwoord

1. CONTACT VIA EEN WEBSITE:
a. inschrijving voor emaillijst
Als je je via de website https://centrumvoorseksualiteit.nl ingeschreven hebt op “mijn persoonlijke emailtiplijn” dan ontvang je niet alleen een gratis ebook, maar ontvang je ook emails met andere tips om vaginisme/pijn bij seks problemen op te lossen. Die tips kunnen ook inhouden een aanbieding/uitnodiging om een speciaal consult, een therapeutische cursus, workshop, of therapieprogramma te doen met betrekking tot vaginisme of pijn bij seks. Hiervoor wordt je naam en je emailadres bewaard in de autoresponder Aweber.
Als je je via de website https://www.LoveEmpowermentCenter.com ingeschreven hebt op mijn “Love Notes” dan ontvang je niet alleen een gratis ebook, maar ontvang je ook emails met waardevolle informatie. Daarnaast kan je ook incidenteel een aanbieding/uitnodiging ontvangen om een speciaal consult, een therapeutische cursus, workshop, of therapieprogramma te af te nemen. Hiervoor wordt je naam en je emailadres bewaard in Aweber.
Als je je via de website https://psychoseksueletherapie.nl hebt aangemeld worden je naam en emailadres in aweber bewaard zodat je uitgenodigd kunt worden voor nieuwe (na)scholingsactiviteiten voor professionele hulpverleners.
De gegevens de je ingeeft op deze emaillijsten worden verzameld via de autoresponder “Aweber.com”. Deze autoresponder voldoet aan de nieuwste wettelijke vereisten. Van deze emaillijst kan je je altijd zelf weer uitschrijven via een link die je vindt onderaan elke email van de emailtiplijn. Dit is vanaf het begin standaard onderdeel geweest van de autoresponder van aweber. Dus ook als je je jaren geleden hebt ingeschreven, kan je je automatisch weer uitschrijven via een link onderaan elke email van deze lijst. Je wordt dan uitgeschreven uit de emaillijst zodat je niets meer toegestuurd krijgt, maar je informatie staat dan nog wel in het systeem. Na uitschrijving wordt bij mijn volgende bezoek aan Aweber al je informatie door mij persoonlijk in Aweber gedelete.
b. contactformulier en aanvraagformulier op website:
Informatie die verzameld wordt middels een contactformulier op de website, of een aanvraagformulier wordt naar de behandelaar verzonden via een SSL beveiligde emailverbinding. Deze informatie komt niet in aweber, maar wordt op de website opgeslagen.
Alle websites worden gehost bij D-Hosting. In het kader van de privacy wetgeving is een verwerkerscontract afgesloten met D-Hosting waarmee D-Hosting verplicht is tot geheimhouding conform de wetgeving zoals ingegaan op 25 mei 2018.
Momenteel zijn er geen derden die werken aan de websites. Dat doet FreyaJoy Tinbergen zelf. Echter, zodra ze weer een derde aan een website zal laten werken, zal ze deze een verwerkerscontract laten tekenen.

2. EMAILCONTACT:
a. Behandeling:
Standaard vindt email door het Centrum voor Seksualiteit met cliënten plaats via een SSL beveiligde emailverbinding.
Indien cliënten zich inschrijven voor een programma bij het Centrum voor Seksualiteit wordt daar bovenop gebruik gemaakt van Pluform. Dit is een dubbel beveiligd emailprogramma. Via Pluform wordt dan uiterst vertrouwelijke informatie gedeeld met cliënt. Cliënt kan ook het dossier ontvangen via pluform. Meestal gebeurt dat gedurende het traject automatisch doordat consultverslagen gedeeld worden en doordat client huiswerkopdrachten instuurt via Pluform.
b. Bij en nascholing
Soms volgen mensen nascholingscursussen voor hun beroep bij het Centrum voor Seksualiteit. De informatie wordt verzameld via het inschrijfformulier op de website https://psychoseksueletherapie.nl. Indien je je via deze website opgegeven hebt voor een (na)scholingsactiviteit zoals een lezing, workshop of cursus/training dan wordt de informatie die je ingevuld hebt in het inschrijfformulier bewaard op de website. Deze informatie betreft je: naam, adres, emailadres, beroep en lidmaatschap beroepsorganisatie.
Op een computer en op een externe harde schijf worden dan de volgende gegevens van je bewaard: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, beroep en lidmaatschap beroepsorganisatie. En een lijstje van gevolgde cursussen, en cursuscertificaten. Deze informatie wordt opgeslagen op de computer en naderhand verplaatst naar een externe harde schijf die in een afgesloten metalen kast wordt bewaard.

3. LICHAAMSGERICHTE PSYCHOSEKSUELE THERAPIE
Van therapiecliënten wordt een uitgebreider behandelingsdossier bijgehouden met meer privacygevoelige informatie. Dit is nodig om effectief therapie te kunnen geven en evalueren.

De behandelaar richt het behandelingsdossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt en is de enige persoon die toegang heeft tot dit dossier. Zij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de cliënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.

In dit dossier wordt opgeslagen:
a. Naam, adres, emailadres, telefoonnummers, geboortedatum/plaats.
b. Voorts: therapiecontracten, het levensverhaal van cliënt, diens seksuele ontwikkeling en seksuele problemen, uitkomsten van psychologisch procesonderzoek en psychoseksuologisch onderzoek,
c. en voor zover relevant, in het kader van transgenerationele problematiek en/of relatieproblematiek, ook informatie over ouders en grootouders en andere familieleden
d. en andere relevante relaties van cliënt zoals de partner (indien relevant voor de behandeling) en huisarts;
e. verslagen van gesprekken, consulten, psychodiagnostische informatie, medische informatie, het bepaalde therapietraject/programma, behandelplan, het huiswerkprogramma, voortgang, evaluatie en afsluiting van de therapie.
Deze behandelingsdossiers worden bewaard tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling, tenzij client eerder -doch na het beëindigen van de behandeling- verzoekt om vernietiging van het dossier.

Onder het beëindigen van de behandeling wordt verstaan:
1. het afsluiten van de behandeling na succesvolle behandeling en evaluatie
2. in die situaties waarin cliënt besluit de behandeling voortijdig te stoppen
3. in die situaties waarin de behandelaar oordeelt dat de behandeling beter voortijdig gestopt kan worden
4. in die situaties waarin een cliënt wordt doorverwezen naar een andere behandelaar
5. in die situaties waarin de behandeling niet meer voortgezet kan worden vanwege ernstige ziekte van cliënt of therapeut, dan wel van overlijden van cliënt of behandelaar.
Het behandelingsdossier wordt met een wachtwoord opgeslagen in het programma pages, op een computer van het Centrum voor Seksualiteit, en op een externe harde schijf die bewaard wordt in een afgesloten metalen kast.

Pluform
Wanneer een cliënten een therapietraject doorlopen bij het Centrum voor Seksualiteit wordt dit dossier met cliënt gedeeld via een beveiligd emailsysteem “Pluform”.

De informatie in pluform is zodanig geëncrypt, dat zelfs de technische beheerders van het programma Pluform de inhoud van de dossiers niet kunnen lezen, en zodanig dat namen en emailadressen niet teruggebracht kunnen worden tot de bedrijven waarvoor zij zijn ingeschreven.
Pluform wordt gebruikt door een zeer grote hoeveelheid en variabiliteit aan bedrijven waaronder banken, overheden, nationale veiligheidsdiensten, juridische instanties, politie en meer en is daarom beveiligd met de strengste normen. Voor meer informatie daarover verwijs ik naar informatie op de website van Pluform.

Het cliëntendossier dat op Pluform staat kan vooralsnog uitsluitend door de cliënt zelf vernietigd worden op Pluform. Daarom wordt aan cliënten aangeraden om na het beëindigen van de behandeling hun eigen pluform account te vernietigen.

Vertrouwelijke informatie uit de ciiëntendossiers wordt uitsluitend aan derden verstrekt na schriftelijke ondertekende goedkeuring door cliënt.

Audio en video opnamen
Daarnaast kunnen -uitsluitend op afspraak met cliënt- door de behandelaar video en/of audio opnamen gemaakt worden van consulten. Hiervoor ondertekenen cliënten in het behandelcontract. Indien een cliënt het hier niet achter staat wordt het contract van te voren zonder pardon aangepast. Audio opnamen kunnen op verzoek via wetransfer.com worden toegestuurd aan cliënten zodat zij het consult kunnen nabeluisteren. Deze opnamen worden bij wetransfer na 7 dagen definitief vernietigd. Opnamen worden ook gebruikt door behandelaar om consulten na te kunnen beluisteren met als doel verbetering van de behandeling. Indien sprake is van video opnamen van consulten wordt uitsluitend de behandelaar in beeld gebracht. Dit is om stukjes monoloog van de behandelaar uit te kunnen knippen, en te gebruiken voor materiaalontwikkeling. Voorwaarde is dat cliënten niet in beeld zijn en niet herkenbaar zijn in dat materiaal. Na het beëindigen van de behandeling wordt de rest van zulke opnamen vernietigd, tenzij in het kader van een juridische procedure deze opnamen van belang zijn en dus bewaard moeten worden.

5. SUPERVISIE voor behandelaren bij het Centrum voor Seksualiteit
Therapeuten zijn jaarlijks verplicht om bijscholing te volgen, en kunnen daarvoor ook supervisie afnemen voor hun professionele ontwikkeling. Bij het Centrum voor Seksualiteit wordt hiervoor soms ook met supervisoren gewerkt om de kwaliteit van de behandeling nog verder te verhogen, en daarnaast is het een optie in het kader van de traditionele jaarlijkse bijscholing van behandelaren. Uitsluitend in aanvullende afspraak met cliënten (schriftelijk ondertekend, of in video/audio opname vastgelegd) kunnen opnamen worden gebruikt voor supervisie doeleinden voor de therapeut. Indien dit is afgesproken worden ook opnamen gemaakt met de cliënten in beeld.
Na afloop van een supervisietraject worden zulke video's waarin cliënten in beeld zijn weer vernietigd, echter pas na beëindiging van de behandeling.

6. SUPERVISIE gegeven door supervisoren van het Centrum voor Seksualiteit aan andere behandelaren/therapeuten.
De supervisor richt een dossier in inzake de supervisie aan de supervisant. Aangezien het gaat om diepgaande supervisie die ook het persoonlijke en seksuele leven van de supervisant kan betreffen zal niet altijd, maar kan het dossier net zo diepgaand ingevuld worden als bij een behandeling, afhankelijk van de diepgang en uitgebreidheid van de supervisie. Voor verdere details zie punt 4.

7. Financiën
Facturen worden toegezonden aan cliënten via email, beveiligd met SSL. Daarop staan namen en adressen van cliënten. Facturen worden 10 kalenderjaren bewaard in verband met de belastingwetgeving. De boekhouding wordt verzorgd door accountantskantoor NAHV in Amsterdam. De verwerker krijgt de facturen te zien en afschrijvingen op bankafschriften. Er is met NAHV een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de geheimhouding van persoonsgegevens conform de wet is geregeld.