Algemene Voorwaarden voor behandeling

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn geldig voor elke cliënt die hulp zoekt bij het Centrum voor Seksualiteit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

1.2 Het Centrum voor Seksualiteit behoudt het recht om de algemene voorwaarden aan te passen.

1.3 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, bijvoorbeeld indien schriftelijk een andere afspraak is gemaakt, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5 Indien het Centrum voor Seksualiteit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Centrum voor Seksualiteit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Behandeling

2.1 Een behandelovereenkomst is een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een behandeling verzoekt en het Centrum voor Seksualiteit dit verzoek honoreert, dan wel heeft aangegeven zo’n verzoek te zullen honoreren.

2.2 Een behandelovereenkomst tussen de cliënt en het Centrum voor Seksualiteit komt tot stand en wordt rechtsgeldig nadat uit (telefonisch) overleg met een behandelaar van het Centrum voor Seksualiteit een positief advies is gekomen om over te gaan tot het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat de cliënt het intakegesprek bestelt door de dan geldende vergoeding daarvoor over te maken op de bankrekening van het Centrum voor Seksualiteit, dan wel het intakegesprek afspreekt met een behandelaar op het Centrum voor Seksualiteit.

2.3 Een cliënt kan behandeling aanvragen/volgen indien hij/zij 18 jaar of ouder is.

3. Bevoegdheden tot aangaan, onderbreken, beëindigen en weigeren van een behandelovereenkomst

3.1 Bevoegd tot het acceptatie van de overeenkomsten zijn uitsluitend behandelaren werkzaam bij het Centrum voor Seksualiteit en eventuele bij het Centrum voor Seksualiteit werkzame assistenten. De behandelaar en of assistent is ten allen tijden gerechtigd om het tonen van een geldig legitimatiebewijs van cliënt te eisen, en hiervan een kopie te maken ten behoeve van het dossier.

3.2 Het Centrum voor Seksualiteit heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst te weigeren dan wel te beëindigen en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien het Centrum voor Seksualiteit van mening is dat de behandeling van de cliënt geen of onvoldoende kans op succes heeft, dan wel van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van cliënt is.

Het centrum voor seksualiteit behoudt zich het recht voor om behandeling te weigeren of te onderbreken, dan wel te beëindigen wanneer:
-het geven van behandeling aan een client volgens de behandelaar niet, niet meer, of nog niet verantwoord is.
-een cliënt (betalings)verplichtingen niet tijdig nakomt
-het vertrouwen tussen een behandelaar van het Centrum voor Seksualiteit en een cliënt zodanig verstoord is dat naar het oordeel van een behandelaar van het Centrum voor Seksualiteit geen effectieve werkrelatie meer kan worden volgehouden of geen sprake meer is van een effectieve werksituatie
-een cliënt zaken claimt, of eist van (een werknemer van) het Centrum voor Seksualiteit waarmee de wet en het Nederlands Recht geweld wordt aangedaan
-zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht.
-indien een client geen geldig legitimatiebewijs toont waarvan een kopie gemaakt kan worden ten behoeve van het dossier.

Het Centrum voor Seksualiteit houdt rekening met wensen van cliënt, tenzij de wensen van cliënt niet bijdragen tot een optimaal behandelingsresultaat, of leiden tot verstoring van de overige gang van zaken binnen het Centrum voor Seksualiteit, zoals strijdig zijn met de wet en/of het Nederlands Recht.

3.3 Indien het Centrum voor Seksualiteit de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

Cliënt aanvaardt de voorwaarden voor behandeling zoals gesteld in dit document door de afspraak te maken voor een intakegesprek. Indien een cliënt deze voorwaarden niet accepteert wordt niet tot het maken van een afspraak overgegaan en wordt geen behandeling aangeboden.

3.4 Op uitdrukkelijke wens van cliënt wordt de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover overleg met de behandelende hulpverlener heeft gehad. Indien een behandelovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd of beëindigd door een client, dan is client gehouden aan alle tot dan toe gemaakte kosten waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde alle kosten van de voor behandeling reeds gereserveerde tijd, ruimtes, apparatuur, goederen, en of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de client alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.

4. Vertrouwelijkheid van gegevens

4.1 Alle informatie van cliënt die in de therapie aan de orde komt is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van de hulpverlener. Het Centrum voor Seksualiteit vraagt schriftelijke toestemming aan cliënt alvorens informatie naar de huisarts te verzenden. Zonder toestemming van cliënt zal het Centrum voor Seksualiteit de huisarts niet inlichten.
4.2 Het is mogelijk dat het Centrum voor Seksualiteit informatie wil opvragen bij vorige hulpverleners. De cliënt zal hiervoor vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd.
4.3 Het Centrum voor Seksualiteit geeft alleen informatie aan derden na schriftelijke toestemming door cliënt.
4.4 Informatie over cliënten wordt in het papieren dan wel electronische dossier van die cliënt bewaard.

Echter, in geanonimiseerde vorm kan informatie worden gebruikt voor educatieve doeleinden van cliënten en hulpverleners. Dit gebeurt in de vorm van artikelen, rapporten en boeken. De persoonsgegevens worden dan zodanig veranderd zodat de cliënt waar het over ging niet meer herkenbaar is. Afhankelijk van het educatieve doel kan de inhoud van het verhaal ook uitdrukkelijk gewijzigd, verdraaid en vervormd worden.

5. Overmacht
5.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of het Centrum voor Seksualiteit en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Centrum voor Seksualiteit komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of het Centrum voor Seksualiteit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of het Centrum voor Seksualiteit niet in staat is de verplichtingen na te komen.
5.3 Voor zowel de cliënt als het Centrum voor Seksualiteit bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of het Centrum voor Seksualiteit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of het Centrum voor Seksualiteit is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Het Centrum voor Seksualiteit heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting, aangezien tijdens de behandeling de cliënt begeleid wordt bij het vinden van en creëren van de eigen oplossingen. Het is uiteindelijk aan de cliënt om de adviezen op te volgen, en het geleerde in de praktijk van zijn of haar eigen leven toe te passen en niet aan de behandelaar.

6.2 Indien blijkt dat het Centrum voor Seksualiteit tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Het Centrum voor Seksualiteit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
6.3 Het Centrum voor Seksualiteit is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart het Centrum voor Seksualiteit tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
6.4 Het Centrum voor Seksualiteit kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van informatie zoals online verstrekt op websites, in boeken of andere informatiebronnen van het Centrum voor Seksualiteit. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
6.5 Het Centrum voor Seksualiteit kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van eventuele vertraging, dan wel niet aankomen van berichten bij het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, indien dit niet bekend was bij het Centrum voor Seksualiteit. Het Centrum voor Seksualiteit verwerpt elke aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van technische problemen van haar websites, of virussen of vergelijkbare/aanverwante technische problemen.
6.6 Het Centrum voor Seksualiteit heeft ten allen tijde het recht om (indien er een klacht is over de behandeling):
-indien dat nog mogelijk is de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of
-indien mogelijk een gebrek alsnog weg te nemen of een artikel of dienst zonder dit gebrek te leveren
-het door de client verschuldigde bedrag te crediteren, zulks te beoordeling en keuze van het Centrum voor Seksualiteit.

6.7 Aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van het Centrum voor Seksualiteit in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is ten allen tijden uitgesloten, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend inbegrepen is: gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Cliënt ontvangt facturen op zijn of haar persoonlijke naam. Cliënten dienen zich eenmalig te legitimeren bij het eerste contact. De behandelaar maakt een kopie van het identiteitsbewijs voor in het dossier.

7.2 Cliént is altijd verplicht tot betalen en is aansprakelijk als hij of zij in gebreke blijft. Dit geldt ook in geval de kosten vallen onder dekking van een door cliént afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering in geval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekering heeft uitsluitend kwijting voor zover het bedrag van de betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de client.

7.3 Facturen voor behandeling kunnen een kortingsregeling bevatten voor vroege betalers.

7.4 Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te zijn. Indien niet tijdig wordt betaald kan de behandelaar de behandeling stopzetten of onderbreken totdat betalingen voldaan zijn. De betalingsverplichting voor de afgenomen consulten en onderzoek blijft bestaan als dit gebeurt, evenals geannuleerde afspraken die binnen de annuleringsregeling vallen. Indien niet tijdig wordt betaald, dan volgt een eerste en eventueel een tweede herinnering. Als binnen 10 dagen na de tweede herinnering de betaling niet is voldaan, volgt een laatste aanmaning en worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien dan nog niet betaald is, wordt een incassoprocedure gestart. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de niet betalende client. Deze kosten kunnen flink oplopen. Daarom wordt geadviseerd tijdig te betalen. Tevens geldt een annuleringsregeling voor het afzeggen van intake, conclusiegesprek en de sessies. Voor het onderzoek geldt een afwijkende annuleringsregeling.

7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn vorderingen van het Centrum voor Seksualiteit op client onmiddellijk opeisbaar

8. Annuleringsregeling

Annuleringsregeling voor afspraken op het Centrum voor Seksualiteit:
Indien je meer dan een week van te voren een sessie wilt annuleren of verzetten zijn daar geen kosten aan verbonden. Indien je minder dan een week van te voren, maar meer dan twee werkdagen (48 uur) wilt verzetten of annuleren, dan ben je 50 euro per uur verschuldigd. Indien je minder dan 48 uur (werkdagen) van te voren afbelt of wilt verzetten, dan ben je de hele consultprijs verschuldigd.

9. Intellectueel eigendom
Het intellectuele eigendom van de websites van het Centrum voor Seksualiteit ligt bij Johanna Maria Tinbergen. Het is Johanna Maria Tinbergen ten allen tijde toegestaan om deze website en de inhoud daarvan te wijzigen.

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan om inhoud van deze websites te kopiëren en te verspreiden, of te publiceren op andere websites.

Informatie gepubliceerd op websites van het centrum voor seksualiteit, in brochures, of in boeken zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen niet dienen ter vervanging van behandeling.

10. Geschillen
Voor de afhandeling van geschillen wordt verwezen naar de klachtenregeling.

Klachtenregeling